Usługi

PRAWO  ADMINISTRACYJNE: 

§ 
reprezentowanie klienta w organach administracji 
§ 
przygotowywanie odwołań i skarg do sądu administracyjnego 
§ 
reprezentowanie klienta przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym PRAWO  AUTORSKIE  I  PRASOWE: 

§ 
sprawy o naruszenie autorskich dóbr osobistych i majątkowych (także do utworów architektonicznych i komputerowych) 
§ 
naruszenie dóbr osobistych (opinii także opinii handlowej, czci, dobrego imienia) na łamach prasy i w innych mediach, 
§ 
sprawy z zakresu bezprawnego posłużenia się wizerunkiem 
§ 
naruszenie dóbr osobistych w reklamie 
§ 
reklama nieuczciwa lub niedozwolona PRAWO  BUDOWLANE: 

§ 
reprezentowanie klientów przed organami administracji i sądami w sprawach spornych (w tym o naruszenie praw sąsiedzkich) na wszystkich etapach procesu budowlanego z użytkowaniem obiektu włącznie 
§ 
odszkodowania związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego 
§ 
szkody wyrządzone przez developerów wskutek niewywiązywania się z umów 
§ 
szkody wyrządzone przez nierzetelnych inwestorów i/lub wykonawców budowlanych.PRAWO  CYWILNE,  GOSPODARCZE  I  HANDLOWE: 

§ 
przygotowywanie projektów umów 
§ 
odszkodowania za szkody wyrządzone przez organy państwowe i samorządowe 
§ 
odszkodowania za szkody wyrządzone z winy lub wskutek niewłaściwego wywiązania się umowy 
§ 
spory z zakresu nieuczciwej konkurencji 
§ 
odpowiedzialność za błędy w sztuce medycznej, w tym z zakresu chirurgii plastycznej i zabiegów upiększających 
§ 
spory z zakresu prawa własności i posiadania 
§ 
zasiedzenia 
§ 
odwoływanie darowizn 
§ 
ochrona wierzycieli przed nieuczciwymi dłużnikami (skarga pauliańska) 
§ 
uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych 
§ 
uchylanie uchwał organów spółek, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych 
§ 
odpowiedzialność członków zarządów spółek za szkody 
§ 
odpowiedzialność członków zarządu w razie upadłości spółki. OCHRONA  DÓBR  OSOBISTYCH: 

§ 
sprawy cywilne i karne o zniesławienie, naruszenie czci i dobrego imienia, opinii handlowej, wizerunku w wypowiedziach publicznych, publikacjach medialnych, reklamie, programach rtv itp. PRAWO  KARNE  I  KARNO-SKARBOWE: 

§ 
obrona na wszystkich etapach postępowania karnego od postępowania prokuratorskiego poczynając do procesu sądowego włącznie, w dziedzinie zarówno przestępczości pospolitej jak i gospodarczej w tym w sprawach o tzw. przestępstwa białych kołnierzyków NIERUCHOMOŚCI 

§ 
sprawy o naruszenie prawa własności i posiadania, 
§ 
sprawy o zasiedzenie i wydanie nieruchomości, 
§ 
odszkodowania za wadliwe umowy przenoszące własność, 
§ 
odszkodowania związane ze zmianami planów miejscowych, 
§ 
oddszkodowania za szkody wyrządzane przez developerów, 
§ 
spory z dziedziny praw sąsiedzkich, 
§ 
ustanawianie służebności, 
§ 
odwoływanie darowizn i rozwiązywanie umów o przekazanie gospodarstwa rolnego NIEUCZCIWA  KONKURENCJA: 
Spory na tle: 

§ 
nieuczciwej reklamy 
§ 
nieuczciwego zawłaszczania klienteli 
§ 
naruszania cudzej opinii handlowej 
§ 
zawłaszczanie tzw. "firmy" i znaku towarowego. PRAWO  LOKALOWE: 

§ 
uchylanie uchwał organów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych 
§ 
sprawy z dziedziny ochrony praw lokatorów. PRAWO  PRACY: 
Spory z zakresu: 

§ 
nawiązania i rozwiązania stosunku pracy w tym niezasadnych wypowiedzeń 
§ 
mobbingu i innych form dyskryminacji 
§ 
odszkodowań od pracodawcy 
§ 
naprawiania szkód wyrządzonych przez pracowników 
§ 
spory z dziedziny innych naruszeń prawa pracy zarówno przez pracodawcę jak i pracownika. PRAWO  RODZINNE: 

§ 
rozwody 
§ 
separacje 
§ 
alimenty 
§ 
podziały majątku małżeńskiego 
§ 
ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa 
§ 
kontakty z dziećmi. PRAWO  SPADKOWE: 

§ 
spory na tle nabycia praw do spadku z ustawy i testamentu 
§ 
podziały majątku spadkowego 
§ 
wydziedziczenie i wykluczenie spadkobierców 
§ 
spory o zachowek

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji