O Kancelarii

 • reprezentowanie klienta w organach administracji,
 • przygotowywanie w imieniu klienta pism procesowych do organów w trwających postępowaniach,
 • przygotowywanie odwołań i skarg do sądu administracyjnego
 • reprezentowanie klienta przed Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sprawy o naruszenie autorskich dóbr osobistych i majątkowych (także do utworów architektonicznych i komputerowych)
 • naruszenie dóbr osobistych /czci, dobrego imienia, opinii (także zawodowej czy handlowej), na łamach prasy i w innych  mediach zawodowych i społecznych,
 • sprawy z zakresu bezprawnego posłużenia się wizerunkiem bez zgody osoby zainteresowanej lub za zgodą lecz w sposób ośmieszający, naruszający cześć i godność osobistą, szkodzący opinii etc.
 • naruszenie dóbr osobistych w reklamie
 • reklama  nieuczciwa lub niedozwolona
 • sprawy karne o przestępstwa powiązane z naruszeniem praw autorskich
 • prowadzenie spraw i reprezentowanie klienta przed organami administracji i sądami w sprawach spornych lub wątpliwych a wszystkich etapach procesu budowlanego z użytkowaniem obiektu włącznie,
 • odszkodowania związane z budowami, a także ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego
 • szkody wyrządzone przez developerów wskutek nierzetelnego wywiązywania się z umów,
 • szkody wyrządzone przez nierzetelnych inwestorów i/lub wykonawców budowlanych
 • sprawy o naruszenie praw sąsiedzkich
 • sprawy karne o przestępstwa powiązane z prawem budowlanym.
 • przygotowywanie projektów umów
 • odszkodowania za szkody wyrządzone przez organa samorządowe i państwowe,
 • odszkodowania za szkody wyrządzone przez pozostałe podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne  wskutek niewłaściwego wywiązywania się z pozawieranych umów, za szkody zawinione lub takie gdzie odpowiedzialność opiera się na ryzyku sprawcy,
 • sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji
 • odpowiedzialność za błędy w sztuce medycznej, w tym z dziedziny chirurgii estetycznej i zabiegów upiększających,
 • sprawy związane z prawem własności i posiadaniem
 • zasiedzenia
 • odwoływanie darowizn i roszczenia z umowy dożywocia
 • ochrona wierzycieli przed nieuczciwymi dłużnikami /skarga pauliańska/
 • sprawy dotyczące uchwał spółdzielni, spółek i wspólnot mieszkaniowych
 • odpowiedzialność członków zarządów spółek za szkody
 • odpowiedzialność członków zarządu w razie upadłości spółki.
 • spory na tle majątkowych ubezpieczeń gospodarczych
 • sprawy karne o przestępstwa gospodarcze.

Sprawy cywilne i karne o zniesławienie, naruszenie czci i dobrego imienia, opinii handlowej, zawodowej, wizerunku w wypowiedziach publicznych, publikacjach medialnych, reklamie, programach rtv itp

Obrona na wszystkich etapach postępowania karnego, od postępowania prokuratorskiego poczynając do procesu sądowego włącznie – w dziedzinie zarówno przestępczości pospolitej jak i gospodarczej – w tym w sprawach o przestępstwa tzw. „białych kołnierzyków”.

 • sprawy o naruszenie prawa własności i posiadania
 • sprawy o zasiedzenie i wydanie nieruchomości
 • odszkodowania za wadliwe umowy przenoszące własność
 • odszkodowania związane ze zmianami planów miejscowych
 • odszkodowania za szkody wyrządzane przez developerów
 • spory z dziedziny praw sąsiedzkich
 • ustanawianie służebności
 • spory wynikłe na tle umów darowizn i dożywocia

Spory na tle:

 • zawłaszczania klienteli
 • nieuczciwej reklamy
 • naruszania cudzej opinii handlowej i zawodowej
 • zawłaszczanie tzw. „firmy” i znaku towarowego.
 • sprawy karne związane z nieuczciwą konkurencją 
 • sprawy dotyczące uchwał organów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • sprawy z dziedziny ochrony praw lokatorów,
 • wstąpienia w najem
 • sprawy procesowe związane z eksmisjami z lokali mieszkalnych i użytkowych
 • inne sprawy związane z korzystaniem z lokali
 • sprawy karne związane z oszustwami na tle prawa lokalowego

Spory z zakresu:

 • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy / w tym niezasadnych wypowiedzeń/.
 • mobbingu i innych form dyskryminacji
 • odszkodowań od pracodawcy
 • naprawiania szkód wyrządzonych przez pracowników
 • spory na tle innych naruszeń prawa pracy zarówno przez pracodawców jak i pracowników
 • rozwody
 • separacje
 • alimenty
 • podziały majątku dorobkowego
 • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa
 • władza rodzicielska i kontakty z dziećmi
 • spory na tle nabycia spadku z ustawy i z testamentu
 • podziały majątku spadkowego
 • wydziedziczenie spadkobierców
 • spory o zachowek
 • sprawy karne związane z prawem spadkowym
Masz pytanie lub problem: skontaktuj się:

+48 602 303 767
+48 22 717 10 75
adw.ujaworska@post.pl

Nazywam się Urszula Teresa Jaworska, jestem adwokatem i radcą prawnym – członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Po ukończeniu studiów prawniczych odbyłam aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. W dalszej kolejności zdobyłam specjalizację radcy prawnego. Jako radca prawny prowadziłam obsługę prawną dużych firm, kierując także wieloosobowymi  zespołami prawników.

Kolejnym etapem mojej drogi zawodowej jest adwokatura, do której wstąpiłam po zdobyciu uprawnień adwokackich. Obecnie prowadzę własną kancelarię adwokacką. 

Kancelaria prowadzi praktykę w obszarach prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, prawa na dobrach niematerialnych, prawa rodzinnego i prawa pracy.

Jako jedna z nielicznych kancelarii na rynku posiadamy rzeczywiste doświadczenie w dziedzinie prawa budowlanego i chętnie przyjmujemy sprawy związane z tą tematyką.

Służymy pomocą na każdym etapie pojawienia się problemu prawnego; od przygotowania projektu umowy poprzez negocjacje, ekspertyzy prawne aż do przeprowadzenia procesu sądowego. Najczęściej prowadzimy sprawy procesowe przed sądami powszechnymi, gospodarczymi, administracyjnymi i rodzinnymi.

Naszą szczegółową ofertę znajdą Państwo poniżej.

Klientom służymy wieloletnim doświadczeniem zawodowym połączonym z wysokim poziomem merytorycznym świadczonych usług. Wśród naszych klientów są zarówno podmioty gospodarcze jaki i osoby fizyczne.

Każdemu klientowi oferujemy nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale także zrozumienie i empatię. Strategię działania w każdej sprawie dokładnie omawiamy z klientem, aby wybrać wariant dla klienta optymalny. Otwarcie informujemy o ryzyku, jeśli ono istnieje. Każdej sprawie poświęcamy tyle czasu i starań ile jest potrzebne do jej pomyślnego załatwienia, zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Stale staramy się podnosić i unowocześniać poziom usług.

Angażujemy się w ruchy społeczne na rzecz ochrony środowiska, wspieramy organizacje ekologiczne.

ZAJMUJEMY SIĘ

 • reprezentowanie klienta w organach administracji,
 • przygotowywanie w imieniu klienta pism procesowych do organów w trwających postępowaniach,
 • przygotowywanie odwołań i skarg do sądu administracyjnego
 • reprezentowanie klienta przed Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

 • sprawy o naruszenie autorskich dóbr osobistych i majątkowych (także do utworów architektonicznych i komputerowych)
 • naruszenie dóbr osobistych /czci, dobrego imienia, opinii (także zawodowej czy handlowej), na łamach prasy i w innych  mediach zawodowych i społecznych,
 • sprawy z zakresu bezprawnego posłużenia się wizerunkiem bez zgody osoby zainteresowanej lub za zgodą lecz w sposób ośmieszający, naruszający cześć i godność osobistą, szkodzący opinii etc.
 • naruszenie dóbr osobistych w reklamie
 • reklama  nieuczciwa lub niedozwolona
 • sprawy karne o przestępstwa powiązane z naruszeniem praw autorskich

 • prowadzenie spraw i reprezentowanie klienta przed organami administracji i sądami w sprawach spornych lub wątpliwych a wszystkich etapach procesu budowlanego z użytkowaniem obiektu włącznie,
 • odszkodowania związane z budowami, a także ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego
 • szkody wyrządzone przez developerów wskutek nierzetelnego wywiązywania się z umów,
 • szkody wyrządzone przez nierzetelnych inwestorów i/lub wykonawców budowlanych
 • sprawy o naruszenie praw sąsiedzkich
 • sprawy karne o przestępstwa powiązane z prawem budowlanym.

 • przygotowywanie projektów umów
 • odszkodowania za szkody wyrządzone przez organa samorządowe i państwowe,
 • odszkodowania za szkody wyrządzone przez pozostałe podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne  wskutek niewłaściwego wywiązywania się z pozawieranych umów, za szkody zawinione lub takie gdzie odpowiedzialność opiera się na ryzyku sprawcy,
 • sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji
 • odpowiedzialność za błędy w sztuce medycznej, w tym z dziedziny chirurgii estetycznej i zabiegów upiększających,
 • sprawy związane z prawem własności i posiadaniem
 • zasiedzenia
 • odwoływanie darowizn i roszczenia z umowy dożywocia
 • ochrona wierzycieli przed nieuczciwymi dłużnikami /skarga pauliańska/
 • sprawy dotyczące uchwał spółdzielni, spółek i wspólnot mieszkaniowych
 • odpowiedzialność członków zarządów spółek za szkody
 • odpowiedzialność członków zarządu w razie upadłości spółki.
 • spory na tle majątkowych ubezpieczeń gospodarczych
 • sprawy karne o przestępstwa gospodarcze.

 

Sprawy cywilne i karne o zniesławienie, naruszenie czci i dobrego imienia, opinii handlowej, zawodowej, wizerunku w wypowiedziach publicznych, publikacjach medialnych, reklamie, programach rtv itp

Obrona na wszystkich etapach postępowania karnego, od postępowania prokuratorskiego poczynając do procesu sądowego włącznie – w dziedzinie zarówno przestępczości pospolitej jak i gospodarczej – w tym w sprawach o przestępstwa tzw. „białych kołnierzyków”.

 • sprawy o naruszenie prawa własności i posiadania
 • sprawy o zasiedzenie i wydanie nieruchomości
 • odszkodowania za wadliwe umowy przenoszące własność
 • odszkodowania związane ze zmianami planów miejscowych
 • odszkodowania za szkody wyrządzane przez developerów
 • spory z dziedziny praw sąsiedzkich
 • ustanawianie służebności
 • spory wynikłe na tle umów darowizn i dożywocia

 Spory na tle:

 • zawłaszczania klienteli
 • nieuczciwej reklamy
 • naruszania cudzej opinii handlowej i zawodowej
 • zawłaszczanie tzw. „firmy” i znaku towarowego.
 • sprawy karne związane z nieuczciwą konkurencją 

 • sprawy dotyczące uchwał organów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • sprawy z dziedziny ochrony praw lokatorów,
 • wstąpienia w najem
 • sprawy procesowe związane z eksmisjami z lokali mieszkalnych i użytkowych
 • inne sprawy związane z korzystaniem z lokali
 • sprawy karne związane z oszustwami na tle prawa lokalowego

 Spory z zakresu:

 • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy / w tym niezasadnych wypowiedzeń/.
 • mobbingu i innych form dyskryminacji
 • odszkodowań od pracodawcy
 • naprawiania szkód wyrządzonych przez pracowników
 • spory na tle innych naruszeń prawa pracy zarówno przez pracodawców jak i pracowników
 • rozwody
 • separacje
 • alimenty
 • podziały majątku dorobkowego
 • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa
 • władza rodzicielska i kontakty z dziećmi
 • spory na tle nabycia spadku z ustawy i z testamentu
 • podziały majątku spadkowego
 • wydziedziczenie spadkobierców
 • spory o zachowek
 • sprawy karne związane z prawem spadkowym

zapraszam do współpracy – adw.Urszula Jaworska

Masz pytanie lub problem: skontaktuj się:

+48 602 303 767 lub +48 22 717 10 75 e-mail: adw.ujaworska@post.pl

HONORARIA

Za prowadzenie spraw procesowych:
Honorarium w postaci zryczałtowanej, obejmującej wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w danej instancji np. w sądzie rejonowym aż do wyroku. Nie pobieramy osobnych opłat od stawiennictwa na rozprawie, od każdego pisma procesowego etc.
W ten sposób klient może łatwo poznać pełną cenę usługi, nie będąc zaskakiwany dodatkowymi, niespodziewanymi kosztami. Natomiast klient pokrywa koszty opłat wymaganych w związku z tokiem procesu (wpis od pozwu, zaliczki na biegłych, koszty kserowania akt etc).

Za przygotowanie projektu umowy, ekspertyzy ewentualnie przygotowanie innych dokumentów:
Wynagrodzenie wg. stawki godzinowej uzgodnionej z klientem; możliwe jest również honorarium zryczałtowane.

Za udział w negocjacjach:
Wynagrodzenie wg. stawki godzinowej uzgodnionej z klientem, obejmującej również czas konieczny do przygotowania się do negocjacji np. poprzez lekturę dokumentów

Za porady prawne:
Wynagrodzenie wg. stawki godzinowej uzgodnionej z klientem.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzgodnienie płatności w ratach.
image000000 (1)

OPINIE

Ściśle przestrzegamy zasad tajemnicy zawodowej i prawa naszych klientów do prywatności.

Art. 19 kodeksu etyki adwokackiej:

„Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Znajdujące się w aktach adwokackich materiały objęte są tajemnica adwokacką. Tajemnicą objęte są ponadto wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące sprawy uzyskane od klienta i dotyczące innych osób.

Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie.”

Certyfikatem i miernikiem naszej pracy są opinie naszych klientów – tych, którzy zechcieli je wyrazić. Zgodnie z dewizą Kancelarii : „I w trudnej sytuacji jest nadzieja”, Kancelaria przeprowadziła z sukcesem wiele trudnych spraw; także takich, gdzie inni już opuścili ręce.

KONTAKT

Wyślij E-mail

Nasz adres
adw.ujaworska@post.pl
+48 602 303 767
Kto walczy czasami przegrywa, kto nie walczy przegrywa zawsze